Hoành phi câu đối 12

bộ cuốn thư câu đối nền then, sơn son thếp vàng