Hoành phi câu đối 31

bộ cuốn thư câu đối nền then, sơn son thếp vàng