Khám thờ gia tiên 05

khám thờ gia tiên gỗ mít, sơn son thếp vàng