Khám thờ gia tiên 13

khám thờ gia tiên gỗ mít, sơn son thếp vàng