Khám thờ gia tiên 14

khám thờ gia tiên gỗ mít, sơn son thếp vàng