Khám thờ gia tiên 16

khám thờ gia tiên gỗ mít, sơn son thếp vàng