Khám thờ tượng 05

khám thờ tượng mẫu, tượng ông hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng