Khám thờ tượng 07

khám thờ tượng mẫu, tượng ông hoàng, gỗ mít sơn son thếp vàng