Khung ảnh thờ 04

Khung ảnh thờ gỗ mít sơn son thếp vàng chạm mai