Khung ảnh thờ 10

Khung ảnh thờ sơn son thếp vàng chạm trúc