Kiệu bát cống 02

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng