Kiệu bát cống 03

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng