Kiệu bát cống 04

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng