Kiệu bát cống 05

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng