Kiệu bát cống 06

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng