Kiệu bát cống 07

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng