Kiệu bát cống 08

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng