Kiệu bát cống 09

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng