Kiệu bát cống 10

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng