Kiệu bát cống 11

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng