Kiệu bát cống 12

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng