Kiệu bát cống 13

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng