Kiệu bát cống 14

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng