Kiệu long đình 02

Kiệu long đình bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng