Kiệu long đình 03

Kiệu long đình bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng