Kiệu long đình 04

Kiệu long đình bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng