Kiệu long đình 05

Kiệu long đình bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng