Kiệu long đình 06

Kiệu long đình bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng