Kiệu song hành 01

Kiệu song hành mui luyện bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng