Kiệu song hành 02

Kiệu song hành mui luyện bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng