Kiệu song hành 03

Kiệu song hành mui luyện bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng