Ngai thờ 08

Ngai thờ gỗ mít, để mộ, ngang 50cm sâu 40cm