Ngựa thờ 01

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng