Ngựa thờ 02

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng