Ngựa thờ 03

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng