Ngựa thờ 04

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng