Ngựa thờ 05

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng