Ngựa thờ 06

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng