Ngựa thờ 07

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng