Ngựa thờ 08

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng