Ngựa thờ 09

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng