Ngựa thờ 10

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng