Ngựa thờ 11

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng