Ngựa thờ 12

Đôi ngựa thờ gỗ mít sơn son thếp vàng