Sập thờ 02

Mẫu sập thờ 2 dạ gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm tứ linh, chân 22cm