Sập thờ 03

Sập thờ gỗ mít sơn son thếp vàng tinh sảo