Sập thờ 04

Sập thờ nhị cấp gỗ mít chạm tứ linh chân 22cm