Sập thờ 05

Sập thờ gỗ gụ chạm tứ linh sơn Pu chân 20cm