Sập thờ 07

Sập thờ gỗ mít chạm tứ linh,  chân 25cm