Sập thờ 08

Bộ Sập thờ gỗ gụ chạm tứ linh sơn Pu chân 20cm